Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin Klubu TOTAL ACTIVE Fitness Club

z dnia 6.06.2020 roku

 

Niniejszy Regulamin Klubu określa ogólne warunki umowy o świadczenie usług fitness zawartej pomiędzy Wojciechem Inglotem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Inglot Fitmore Fitness Club w Łańcucie, a osobą korzystającą z usług oferowanych w klubie fitness prowadzonym pod marką Total Active w następującej lokalizacji: ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław.

 

 • 1. [Słownik pojęć]

Wymienione niżej określenia, pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu Klubu, w Formularzu Rejestracyjnym lub ofercie Operatora, należy rozumieć, o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie, w następujący sposób:

 

 1. Członek Klubu – oznacza Klienta, który zawarł z Operatorem Umowę na czas określony lub nieokreślony w wariancie Karnet OPEN, Karnet LUNCH, Karnet STUDENT/SENIOR OPEN, Karnet JUNIOR.
 2. Formularz Rejestracyjny – oznacza integralną część Umowy, określającą szczegółowo jej warunki; Formularz Rejestracyjny wraz z Regulaminem Klubu określają łącznie warunki Umowy zawartej przez Członka Klubu;
 3. Karnet – oznacza wariant nabytego przez Członka Klubu abonamentu do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness, na warunkach określonych w Umowie zawartej z Operatorem;
 4. Karta Klubowa – oznacza dokument potwierdzający prawo Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Operatora, którym Klient zobowiązany jest się każdorazowo legitymować podczas wizyty w Klubie Fitness; Karta Klubowa może zostać wydana przez Operatora lub partnera Operatora;
 5. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną uprawniona do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Umowie (w tym Klientów korzystających z usługi w ramach karty partnera Operatora, która jest honorowana w Klubie Fitness);
 6. Klub Fitness – oznacza obiekt sportowo-rekreacyjny prowadzany przez Operatora pod marką Total Acitve Fitness Club, w którym Klient może korzystać z usług oferowanych w ramach Umowy;
 7. Nowy Klient – oznacza Klienta niebędącego Członkiem Klubu, który korzysta z usług oferowanych w Klubie Fitness po raz pierwszy albo powraca do ćwiczeń w Klubie Fitness po przerwie dłuższej niż 30 dni od dnia rozwiązania poprzedniej Umowy; za Nowego Klienta uważa się również Klienta, który korzystał z usługi w ramach honorowanej w Klubie Fitness karty wydanej przez partnera Operatora, jeżeli zamierza on zostać Klientem wyłącznie w ramach Umowy zawartej z Operatorem i na podstawie jego oferty;
 8. Operator – oznacza Wojciecha Inglota prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Inglot Fitmore Fitness Club, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Józefa Piłsudskiego 144 c, 37-100 Łańcut, NIP: 8151741307, REGON: 180950549, prowadzącego Klub Fitness pod marką Total Active;
 9. Opłata aktywacyjna – oznacza jednorazową, bezzwrotną opłatę uiszczaną przez Nowego Klienta w  dniu zawarcia Umowy za obsługę administracyjną tej Umowy oraz wydanie Karty Klubowej;
 10. Panel klienta – oznacza uruchomioną dla Klienta funkcjonalność na Stronie Internetowej, za pomocą której Klient może samodzielnie zarządzać Umową zawartą z Operatorem, w tym opłacać Karnet, śledzić historię rozliczeń czy zapisywać i wypisywać się z Zajęć Zorganizowanych;
 11. Regulamin Klubu – oznacza wzorzec określający ogólne warunki Umowy, który w odpowiednim zakresie obowiązuje wszystkich Klientów; Regulaminem Klubu wraz z Formularzem Rejestracyjnym określają łącznie warunki Umowy zawartej przez Członka Klubu; każdy Klient korzystający z usług oferowanych w Klubie Fitness zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Klubu;
 12. Strona Internetowa – oznacza serwis internetowy klubu fitness prowadzony pod marką Total Active, dostępny pod adresem http.//totalactive.pl, w którym Klient może korzystać z dostępnych tam funkcjonalności;
 13. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług fitness na podstawie której Klient może korzystać z usług Operatora oferowanych w Klubie Fitness; warunki Umowy określa każdorazowo:
  1. w przypadku Członków Klubu – Karta Rejestracyjna, Regulamin Klubu oraz warunki danej oferty Operatora,
  2. w przypadku Klientów korzystających z usług oferowanych w Klubie Fitness bez nabywania Karnetu – Regulamin Klubu oraz warunki danej oferty Operatora,
  3. w przypadku Klientów korzystających z usług oferowanych w Klubie Fitness w ramach honorowanej karty partnera Operatora – umowa zawarta z partnerem Operatora oraz niniejszy Regulamin Klubu;
 14. Zajęcia zorganizowane – oznacza ćwiczenia prowadzone przez instruktorów w Klubie Fitness w grupach limitowanych co do liczby uczestników, odbywające się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę uczestników przez Klienta;
 15. Zawieszenie Umowy – oznacza prawo Członka Klubu, który zawarł z Operatorem Umowę na czas nieokreślony, do zawieszenia praw i obowiązków stron wynikających z Umowy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu;
 16. Partner Operatora – oznacza podmiot, z którym Operator zawarł stosowne porozumienie w przedmiocie honorowania kart wystawianych przez ten podmiot swoim klientom w Klubach Fitness prowadzonych przez Operatora.

 

 • 2. [Zakres usług]
 1. Operator świadczy na rzecz Klientów usługi fitness, takie jak siłownia i zajęcia fitness, zgodnie z aktualną ofertą Operatora, która dostępna jest dla Klientów na Stronie Internetowej; z aktualną ofertą Operatora Klient może się również zapoznać w Klubie Fitness.
 2. Klient ma prawo korzystać z usług oferowanych przez Operatora odpowiednio w zakresie wynikającym z wybranego wariantu Karnetu, Jednorazowego wejścia, vouchera, zaproszenia, w ramach akcji promocyjnych oraz innych ofert Operatora skierowanych do Klientów – każdorazowo również odpowiednio na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu. Operator informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie, a także wiedzy i doświadczenia trenerów. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 3. Operator nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 4. Trenerzy prowadzą zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. Usługi oferowane przez Operatora świadczone są w następujących standardowych wariantach:
  1. Karnet ACTIVE – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni i strefy relaksu w godzinach otwarcia Klubu Fitness wyłącznie przez okres 30 dni liczonych od daty nabycia Karnetu. Karnet Active jest dostępny w jednym z trzech wariantów: karnet OPEN, LUNCH, STUDENT/SENIOR.
  2. Karnet FLEXI ACTIVE – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni i strefy relaksu w godzinach otwarcia Klubu Fitness na czas nieokreślony liczony od daty nabycia Karnetu, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Karnet FLEXI Active jest dostępny w jednym z trzech wariantów: karnet OPEN, LUNCH, STUDENT/SENIOR.
  3. Karnet TOTAL – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni i strefy relaksu w godzinach otwarcia Klubu Fitness na czas 12 miesięcy automatycznie wydłuża się na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Karnet TOTAL jest dostępny w jednym z trzech wariantów: karnet OPEN, LUNCH, STUDENT/SENIOR.
  4. Karnet OPEN – wariant abonamentu uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni i strefy relaksu godzinach otwarcia Klubu Fitness;
  5. Karnet LUNCH – wariant abonamentu uprawniający Członka Klubu do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni i strefy relaksu z zastrzeżeniem, że wejście do Klubu Fitness może nastąpić wyłącznie w przedziale czasowym pomiędzy godziną otwarcia Klubu Fitness a godziną 15:00 w danym dniu;
  6. Karnet STUDENT/SENIOR – wariant abonamentu uprawniający do korzystania zgodnie z aktualną ofertą z usług fitness oraz Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni i strefy relaksu w godzinach otwarcia Klubu Fitness wyłącznie przez Członka Klubu, który nie ukończył 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej albo uczniowskiej, a także przez Członka Klubu, który ukończył 60 rok życia, po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego jego wiek;
  7. Jednorazowe wejście – prawo do korzystania przez Klienta zgodnie aktualną ofertą z usług fitness oraz innych Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni i strefy relaksu w dniu opłacenia Jednorazowego wejścia i w godzinach otwarcia Klubu Fitness.
  8. Jednorazowe wejście LUNCH – prawo do korzystania przez Klienta zgodnie aktualną ofertą z usług fitness oraz innych Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness wraz z dostępem do siłowni i strefy relaksu w dniu opłacenia Jednorazowego wejścia z zastrzeżeniem, że wejście do Klubu Fitness może nastąpić wyłącznie w przedziale czasowym pomiędzy godziną otwarcia Klubu Fitness a godziną 15:00 w danym dniu.
  9. Karnet Junior – prawo do korzystania przez osobę małoletnią (od 10-14.r.ż) z Zajęć zorganizowanych prowadzonych w Klubie Fitness w godzinach otwarcia Klubu Fitness wyłącznie przez okres 30 dni liczonych od daty nabycia Karnetu.
 5. Umowa zawarta na czas określony na 30 dni – przedłuża się na dalszy 30 – dniowy okres w przypadku, gdy Członek Klubu zgłosi wolę kontynuowania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz opłaci Karnet. Potwierdzeniem przedłużenia się Umowy jest zapis na Karcie Klubowej oraz systemie informatycznym Operatora. Po przedłużeniu się Umowy, Członek Klubu ma prawo korzystać z oferty Operatora w zakresie wynikającym z wybranego przez niego wariantu Karnetu na czas określony.
 6. Operator organizuje różnego rodzaju wydarzenia związane z promocją Klubu Fitness, podczas których może rozdawać Klientom zaproszenia do skorzystania z oferowanych w nim usług na odrębnie uregulowanych zasadach. Zaproszenie uprawnia Klienta do skorzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness w określonym w nim terminie zapisanym na zaproszeniu. Zaproszenie Klient może wykorzystać przez okres 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazywać będzie inną datą jego obowiązywania. Zaproszenie jest imienne i uprawiania do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness wyłącznie osobę, która je otrzymała.
 7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób niebędących Klientami, których warunki każdorazowo określają̨ ogłoszenia umieszczane w Klubie lub na Stronie Internetowej.
 8. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
 9. Datą rozpoczęcia świadczenia usług przez Operatora jest data zawarcia Umowy, przy czym na życzenie Członka Klubu rozpoczęcie świadczenia usług może zostać przesunięte w czasie, nie później jednak niż do 30-go dnia od dnia zawarcia Umowy.

 

 • 3. [Członkostwo w Klubie]
 1. Klientem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Klientem za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 2. W przypadku potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego ważności Umowy zawartej przez Członka Klubu, który ukończył 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniony, przedstawiciel ustawowy Członka Klubu przystępuje do długu Członka Klubu wynikającego z zawartej w ten sposób Umowy oraz zobowiązuje się ponosić wraz z Członkiem Kluby solidarną odpowiedzialność za realizację wszelkich zobowiązań wynikających Umowy.
 3. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 roku życia, mogą brać udział wyłącznie w organizowanych w Klubie Fitness zajęciach dla osób małoletnich. Osoby małoletnie, o których mowa w zadaniu poprzedzającym, mogą korzystać z usług oferowanych przez Operatora wyłącznie pod opieką instruktora w ramach płatnych, indywidualnych treningów lub zorganizowanych zajęć dla dzieci.
 4. Przed zawarciem Umowy Operator ma prawo żądać od Klienta okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego wskazane przez Klienta dane osobowe, których podanie na Formularzu Rejestracyjnym jest obowiązkowe.
 5. Okoliczność, że Klient nie korzysta z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora z przyczyn niezależnych od Operatora, nie wpływa na obowiązek uiszczania opłat wynikających z Umowy, ani nie uprawnia Klienta do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, gdyż usługa oferowana przez Operatora ma charakter abonamentowy (świadczenie Operatora obejmuje wyłącznie zapewnienie Klientowi dostępu do usług fitness, na warunkach określonych w Umowie z czego Klient może, ale nie musi skorzystać).
 6. Operator może odmówić Klientowi dostępu do usługi w przypadku, gdy zalega on z jakimikolwiek opłatami wynikającymi z Umowy przez okres przekraczający 7 dni.

 

 • 4. [Karty]
 1. Dokumentem potwierdzającym przynależność Członka Klubu do Klubu Fitness jest Karta Klubowa, wydawana Członkowi Klubu w dniu podpisania Umowy z Operatorem i ważna przez okres obowiązywania tej Umowy. Członek Klubu zobowiązany jest zachować Kartę Klubową i każdorazowo legitymować się nią w recepcji Klubu Fitness przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Operatora. Klient każdorazowo przykłada Kartę Klubową do czytnika rejestracyjnego w bramce znajdując się przy wejściu do Klubu Fitness.
 2. Członek Klubu w związku z koniecznością wyrobienia przez Operatora Karty Klubowej zobowiązany jest uiścić w chwili zawierania Umowy jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości podanej w aktualnym cenniku Operatora.
 3. Karta Klubowa jest imienna i potwierdza prawo do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness wyłącznie przez Członka Klubu wymienionego na tej Karcie Klubowej. Udostępnienie Karty Klubowej osobie do tego nieuprawnionej w celu skorzystania z usług fitness oferowanych w ramach Umowy lub używanie jej przez Członka Klubu w sposób niezgodny z Umową stanowi rażące naruszenie Umowy i uprawnia Operatora do unieważnienia Karty Klubowej oraz rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Członka Klubu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu.
 4. Na Karcie Klubowej zapisana jest w formie cyfrowej fotografia z wizerunkiem Członka Klubu, wykonana uprzednio przez Operatora w dniu zawarcia Umowy. Członek Klubu podpisując Umową wyraża zgodę na wykonanie fotografii przez pracownika Klubu Fitness, zapisanie jej na Karcie Klubowej i w systemie Klubu oraz przetwarzanie tej danej osobowej przez Operatora w celach związanych z identyfikacją Członka Klubu (wykonaniem Umowy).
 5. Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania przy sobie Karty Klubowej podczas każdej wizyty w Klubie Fitness oraz do okazywania jej na każde żądanie personelu Klubu Fitness w celu związanym z identyfikacją czy Członek Klubu, który legitymuje się Kartą Klubową, jest osobą uprawnioną na jej podstawie do korzystania z usług oferowanych w ramach Umowy. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, w wyjątkowych przypadkach, nie częściej jednak niż raz w miesiącu, personel Klubu Fitness ma prawo identyfikować Członka Klubu również na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a Członek Klubu zobowiązany jest poddać się takiej identyfikacji okazując tego rodzaju dokument. W przypadku nieokazania dokumentu tożsamości, personel Klubu Fitness ma prawo odmówić Członkowi Klubu wstępu do Klubu Fitness lub nakazać jego opuszczenie.
 6. W przypadku, gdy Członek Klubu nie będzie posiadał przy sobie ważnej Karty Klubowej, aby skorzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness zobowiązany będzie wykupić Jednorazowe wejście oraz okazać dokument tożsamości.
 7. Klient może skorzystać usług oferowanych w Klubie Fitness na podstawie karty wydanej przez podmiot zewnętrzny wyłącznie w razie podjęcia przez Operatora współpracy z tym podmiotem w ramach odrębnej Umowy i na określonych w niej zasadach. Klient korzystający z usług oferowanych w Klubie Fitness na podstawie karty wydanej przez podmiot zewnętrzny (partnera Operatora) zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Klubu odpowiednio w takim zakresie, w jakim zobowiązany jest do tego każdy inny Klient.
 8. Fakt utraty lub uszkodzenia Karty Klubowej powinien zostać niezwłocznie zgłoszony Operatorowi przez Członka Klubu. W przypadku, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, Operator zablokuje możliwość korzystania z utraconej lub uszkodzonej Karty Klubowej, a Członek Klubu uprawniony będzie do otrzymania od Operatora nowej Karty Klubowej, po dokonaniu bezzwrotnej opłaty w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Operatora za wyrobienie Karty Klubowej.
 9. Ze względu na konieczność utrzymania należytego poziomu bezpieczeństwa, jakości usług oraz standardów przyjętych w Klubie Fitness, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów lub zablokowania dostępności Karnetów dla Nowych Klientów z powodu zbyt dużej liczby osób chętnych do skorzystania z usługi. W przypadku, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, Operator może odmówić zawarcia Umowy z Nowym Klientem do czasu zwolnienia się miejsc w Klubie Fitness.

 

 • 5. [Zasady korzystania z usług w Klubie Fitness]
 1. Z usług oferowanych w Klubie Fitness Klient korzysta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu oraz odpowiednio na warunkach określonych w Formularzu Rejestracyjnym i aktualnej ofercie Operatora.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez Członka Klubu własnoręcznego podpisu w stosownym polu na Formularzu Rejestracyjnym, a w przypadku osoby niepełnoletniej, która ukończyła 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, również złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego Członka Klubu.
 3. Członek Klubu, a odpowiednio także przedstawiciel ustawowy Członka Klubu, zobowiązany jest podać Operatorowi aktualne i poprawne dane osobowe wskazane na Formularzu Rejestracyjnym w celach, o których mowa w § 12 Regulaminu Klubu.
 4. Klient może korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness w godzinach jego otwarcia, które są podane na Stronie Internetowej oraz w Klubie Fitness, z zastrzeżeniem wariantów Umowy zawartej z Operatorem.
 5. Klub Fitness jest zamknięty w dni ustawowo wolne od pracy, przy czym Operator może podjąć decyzję, że Klub Fitness będzie jednak otwarty w niektóre z tych dni. Okres obowiązywania Umowy lub ważności Karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie postanowieniami zdania poprzedzającego.
 6. Klub Fitness może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań, a także na podstawie wiążących Operatora decyzji organów administracji publicznej lub sądów, z powodu siły wyższej oraz z innych uzasadnionych okoliczności (np. siła wyższa) niezależnych od Operatora.
 7. W sytuacji, gdy zamkniecie Klubu Fitness będzie zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem poprzez stosowną informację zamieszczoną w ogólnodostępnym miejscu w Klubie Fitness oraz na Stronie Internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu Fitness, Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
 8. Z pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w Klubie Fitness Klient zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, uwzględniając przy tym zasady określone w Regulaminie Klubu oraz instrukcjach i informacjach znajdujących się w Klubie Fitness lub podawane przez personel Klubu Fitness.
 9. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z ich przeznaczeniami oraz informacjami i instrukcjami zamieszczonymi przy lub na tych urządzeniach, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 10. Korzystając ze sprzętu do ćwiczeń lub strefy saun Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu Fitness.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego sposobu korzystania z danego urządzenia lub wykonywania na nim ćwiczeń, Klient ma prawo w każdym czasie zwrócić się do instruktora dyżurującego o udzielenie informacji w wymienionym wyżej zakresie, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, możliwości oraz stan zdrowia.
 12. Klient przed zwróceniem się o udzielenie informacji przez instruktora oraz jej realizacją zobowiązany poinformować instruktora o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń lub korzystania z określonego urządzenia, w szczególności o zdiagnozowanych chorobach, ciąży czy urazach. Członek Klubu przystępując do wykonywania ćwiczeń, mimo przeciwwskazań zdrowotnych lub braku uprzedniej konsultacji z instruktorem, czyni to na własną odpowiedzialność.
 13. Klient, w razie pogorszenia się jego samopoczucia podczas wizyty w Klubie Fitness, ma obowiązek zaprzestać wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora, trenera lub inną osobę z personelu Klubu Fitness.
 14. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness po opłaceniu Jednorazowego wejścia pod warunkiem, że Operator dysponował będzie wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub zajęciach indywidualnych na siłowni. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Klienci niebędący Członkami Klubu mogą również korzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness, na warunkach określonych w dedykowanej dla nich ofercie Operatora, w tym w ramach organizowanych przez niego akcji promocyjnych.
 15. W Klubie Fitness obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków oraz pozostawania pod wpływem któregokolwiek z wyżej wymienionych środków, a także wnoszenia na teren Klubu Fitness przedmiotów niebezpiecznych.
 16. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu Fitness bez wiedzy i zgody Operatora.
 17. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu Fitness.
 18. Klienci zobowiązani są do zachowania na ternie Klubu Fitness spokoju i porządku oraz nieutrudniania innym Klientom swobodnego korzystania z oferowanych tam usług.
 19. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Klient zobowiązany jest zmienić garderobę na czystą sportową odzież i obuwie, a przypadku korzystania z pomieszczeń prysznicowych, łazienki, strefy saun, do noszenia, ze względów higienicznych, odpowiedniego obuwia na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.
 20. Klient uprawniony jest do korzystania z Klubu Fitness wyłącznie na warunkach określonych w Umowie zawartej z Operatorem w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Zabronione jest świadczenie na terenie Klubu Fitness jakichkolwiek usług (w szczególności treningów personalnych) lub prowadzenie innej działalności komercyjnej przez osoby, które nie zawarły z Operatorem stosownej umowy w tym zakresie. Przeprowadzenie treningu personalnego z naruszeniem postanowień zdań poprzedzających stanowi rażące naruszenie Umowy przez Klienta.
 21. Ze względów bezpieczeństwa lub z uwagi na dbałość o utrzymanie należytego standardu usług co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem poprzez stosowną informację zamieszczoną w ogólnodostępnym miejscu w Klubie Fitness oraz na Stronie Internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu Fitness, Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
 22. Klient, który narusza zasady, o których mowa w ust. 15-20 powyżej, może zostać wyproszony z Klubu Fitness przez obsługujący go personel.
 23. Klient przyjmuje do wiadomości, że na terenie Klubu Fitness, poza obszarem przebieralni, toalety i pomieszczeń prysznicowych, zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. System ten zarządzany jest przez Operatora. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie Klubu Fitness, w tym między innymi ustalania okoliczności ewentualnych wypadków, kradzieży, innych naruszeń prawa lub Umowy. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym do tego ustawowo podmiotom (np. Policji, prokuratorowi czy sądowi). Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres od pięciu do czternastu dni, po którego upływie są trwale usuwane przez Operatora. Klient ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek i w tym celu zgłasza odpowiednie żądanie Operatorowi. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób uniemożliwiający identyfikację innych osób, których wizerunki również utrwalone zostały na nagraniu.
 24. Teren Klubu Fitness jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu Fitness znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 25. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu Fitness musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
 26. Każda karta członkowska precyzuje czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

 

 • 6. [Zasady korzystania z szatni oraz strefy saun]
 1. Operator zapewnia Klientom możliwość pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonych do tego celu, zamykanych na kłódkę szafkach w szatni Klubu Fitness, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie (warunki umowy przechowania).
 2. Szafki w szatni Klubu Fitness przeznaczona są do składania w nich przez Członka Klubu wyłącznie rzeczy, których konieczność przechowania związana jest zwyczajowo z charakterem usługi świadczonej w Klubie Fitness, dotyczy to odzieży, obuwia, plecaków, podręcznych toreb sportowych, ręczników czy środków higieny osobistej. Znajdujących się szafce w szatni rzeczy, których konieczność złożenia przez Członka Klubu na przechowanie nie jest związana zwyczajowo z charakterem usługi świadczonej w Klubie Fitness, takich jak w szczególności urządzenia elektroniczne (w tym telefony komórkowe/smartphony, tablety, laptopy itp.), biżuteria czy pieniądze, Operator nie godzi się przyjmować na przechowanie i nie ponosi za nie odpowiedzialności, a Członek Klubu pozostawiając je w szafce w szatni czyni to na własną odpowiedzialność.
 3. Szatnia w Klubie Fitness wyposażona jest w szafki na garderobę z możliwością ich zamknięcia przez Klienta na kłódkę. Klient, w celu zamknięcia szafki, może nabyć kłódkę w recepcji Klubu Fitness. Operator zastrzega, że nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy złożonych na przechowanie w szafce w szatni, w sytuacji gdy Klient nie dostosuje się do warunków korzystania z szatni określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności gdy utarta lub uszkodzenie rzeczy Klienta nastąpi z powodu przełamania lub zdjęcia zabezpieczenia kłódkowego, które nie zostało nabyte w recepcji Klubu Fitness, a także z powodu przełamania lub zdjęcia zabezpieczenia kłódkowego nabytego w recepcji Klubu Fitness, które nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez Klub.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie prawidłowego zabezpieczenia swoich rzeczy w szafce w szatni, to jest do zamknięcia szafki na kłódkę po umieszczeniu w niej swoich rzeczy oraz dodatkowym upewnieniu się, że szafka jest zamknięta przed opuszczeniem szatni. Operator nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie oddanych mu na przechowanie rzeczy Członka Klubu, w sytuacji gdy Członek Klubu nie zabezpieczy ich uprzednio zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z działaniem szafki w szatni Klubu Fitness, Członek Klubu obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu Fitness z zastrzeżeniem, że Operator nie będzie odpowiadał za rzeczy świadomie pozostawione przez Członka Klubu w niesprawnej szafce w szatni Klubu Fitness.
 5. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness w danym dniu zabrać ze sobą kłódkę i opróżnić szafkę w szatni z przechowywanych tam rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu Fitness przez wszystkich Klientów, jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta, kłódka w tej szafce zostanie przecięta przez Operatora. W przypadku, gdy po otwarciu szafki zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, zostaną w niej znalezione jakiekolwiek rzeczy, Operator postępował będzie z nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 ze zm.).
 6. Wstęp do pomieszczeń treningowych w Klubie Fitness (w tym w szczególności siłowni, strefy cardio, sali zajęć zorganizowanych czy sauny) z plecakami lub innym bagażem podręcznym jest zabroniony.
 7. Operator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Klienta, które nie zostały przez niego umieszczone i należycie zabezpieczone w szafce w szatni Klubu Fitness, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 8. Przed skorzystaniem z kąpieli saunowych należy bezwzględnie upewnić się, że nie mamy do nich przeciwwskazań zdrowotnych. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby wyłącznie zdrowe. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny mają Klienci, którzy ukończyli 18 rok życia. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko pod opieką rodziców. Do kąpieli w saunie trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, japonki, mydło oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha. Jeden cykl sanowania trwa około 25 min.: 8 – 12 min. przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 – 12 min. Stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 min.). Sanowanie powinno rozpoczynać się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławach można siedzieć lub leżeć. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 min. przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Należy stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla ustroju. Kąpiel w saunie należy kończyć zawsze dostatecznym wychłodzeniem ustroju wodą – niewskazane jest używanie mydła. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 min. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 – 1 l ) wód mineralnych lub soków. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy zgłosić obsłudze Klubu. Temperatura kąpieli w saunie wynosi 80-90 stopni Celsjusza. Nie należy polewać kamieni na piecu wodą bez zgody obsługi i współsaunujących oraz nie wolno zajmować leżaków ani miejsc w saunie poprzez zostawianie rozłożonych ręczników, ani w jakikolwiek inny sposób, jeśli opuszczamy to miejsce na dłużej niż chwilę. Należy przestrzegać wszelkich zaleceń wynikających z regulaminu, tabliczek informacyjnych i poleceń obsługi. Nie wolno filmować ani nie fotografować innych saunujących bez ich wiedzy i zgody. Nie należy używać telefonów komórkowych. Nie wolno zachowywać się w sposób mogący wywołać u innych saunowiczów skrępowanie, zażenowanie lub być odbierany jako zachowanie nieobyczajne. W kabinie sauny zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo eterycznych i innych środków. Sauny powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny oraz natrysków. Obsługa Klubu ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny przez Klientów. W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania kabiny sauny prosimy o kierowanie uwag do obsługi Klubu.

 

 • 7. [Zajęcia zorganizowane]
 1. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów, w recepcji Klubu Fitness, telefonicznie lub mailowo – wysyłając zgłoszenie na adres recepcja@totalactive.pl najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć́, nie później jednak niż na 1 godzinę przed terminem danych zajęć, z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jest ograniczona i Operator ma prawo odmówić zapisu w przypadku gdy liczba uczestników została wyczerpana. Członkowie Klubu mogą̨ zapisywać́ się̨ na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu.
 2. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie Internetowej lub w Portalu dla Klientów oraz w ogólnodostępnym miejscu w recepcji Klubu Fitness.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych, o prawie do udziału w danych zajęciach zorganizowanych decyduje kolejność zgłoszenia Klienta.
 4. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych co najmniej z dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji przez Portal dla Klientów, osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub mailowo na adres podany w ust. 1 powyżej.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć́ zorganizowanych, jeżeli liczba zapisanych Klientów nie będzie przekraczać́ czterech osób, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych, uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć́. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć́ zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 6. Na zajęcia zorganizowane Klient zobowiązany jest przychodzić do Klubu Fitness z odpowiednim wyprzedzeniem w celu należytego przygotowania się do zajęć (w szczególności przeprowadzenia rozgrzewki). Klient spóźniony nie zostanie wpuszczony na zajęcia zorganizowane.
 7. Opuszczenie sali do ćwiczeń przed zakończeniem zajęć zorganizowanych wymaga uprzedniego poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia o tym fakcie przez Klienta rezygnującego z kontynuowania zajęć zorganizowanych.
 8. W zajęciach zorganizowanych Klient zobowiązany jest uczestniczyć w odpowiednim ubiorze, w tym w zmienionym obuwiu sportowym przeznaczonym do danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz posiadać ze sobą ręcznik.
 9. Jeżeli Klient trzykrotnie zarezerwuje miejsce na Zajęciach zorganizowanych, na których następnie się̨ nie stawi, możliwość́ rezerwacji miejsc na Zajęciach zorganizowanych przez tego Klienta zostanie zablokowana na okres siedmiu dni.

 

 • 8. [Szczególne zasady korzystania z Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2]
 1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Operator zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym paragrafie 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu a treścią innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych jeśli:
  1. zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
  2. jest objęty kwarantanną lub izolacją;
  3. miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 3. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 5. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali lub strefie w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 6. Przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do danej sali lub strefy, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Klubu lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
 7. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zasady wejść do Klubu wynikające z aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w § 5 niniejszego Regulaminu. W szczególności w okresie tym wejście do Klubu może odbywać się np. każdorazowo z pomocą pracownika Klubu uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta.
 8. Przy stanowisku recepcji poza personelem Klubu może znajdować się tylko dwie osoby. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 9. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
 10. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy. Klient nie może korzystać z określonego sprzętu do ćwiczeń, jeśli na urządzeniu obok ćwiczy już inny Klient.
 12. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika. Klient może zakupić ręcznik w recepcji Klubu.
 13. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
 14. Operator zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Operator zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również poszczególnych urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Operator i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Właściciela z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem żelu do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
 15. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je w szatni w zamkniętej szafce zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.
 16. Operator informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
 17. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego paragrafu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, personel Klubu jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Klubu. W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia w/w zasad lub postanowień niniejszego paragrafu, zastosowanie znajduje również § 11 ust. 4 Regulaminu.
 18. W celu umożliwienia Operatorowi realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie. Pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w § 12 Regulaminu.
 19. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Operatora i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których stosowania zobowiązany będzie Operator oraz Klienci, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 20. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Operatorem drogą mailową na adres mailowy: biuro@totalactive.pl

 

 • 9. [Cennik oraz sposób zapłaty]
 1. Aktualny cennik usług świadczonych w Klubie Fitness dostępny jest w jego recepcji.
 2. Okresem rozliczeniowym w przypadku wszystkich wariantów Karnetów jest okres 30 dni z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy albo odpowiednio z dniem wskazanym jako data rozpoczęcia świadczenia usług fitness podanym na Formularzu Rejestracyjnym.
 3. Klienci mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu lub inny dostępny wariant usługi.
 4. Klient może opłacić z góry Karnet na dłuższy okres z zastrzeżeniem, że opłata w tym przypadku może być wniesiona wyłącznie za okres 30 dni lub jego wielokrotność (60, 90, 120 dni itd.).
 5. Klient niebędący Członkiem Klubu, chcąc skorzystać z usług oferowanych w Klubie Fitness na podstawie Jednorazowego wejścia, ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
 6. Opłatę za korzystanie z usług oferowanych w Klubie Fitness Klient uiszcza w formie i terminie wskazanych na Karcie Rejestracyjnej oraz/albo zgodnie z aktualną ofertą Operatora.
 7. W przypadku wyboru płatności w formie polecenia zapłaty z rachunku bankowego, Członek Klubu zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku bankowego oraz wyrażenia na piśmie zgody na dokonywanie obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu w celu dokonywania płatności wynikających z Umowy. Członek Klubu zobowiązuje się do niewycofania zgody na polecenie zapłaty przez okres trwania Umowy oraz do zapewnienia wystarczających środków na rachunku bankowym na pokrycie płatności w danym okresie rozliczeniowym. Nieskuteczne pobranie opłaty za dany okres rozliczeniowy w formie polecenia zapłaty nie zwalnia Członka Klubu od obowiązku uiszczenia należnej opłaty za ten okres rozliczeniowy oraz każdy kolejny okres rozliczeniowy obowiązywania Umowy.
 8. Polecenie zapłaty może być stosowane przez wszystkie banki, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania polecenia zapłaty jest monitorowane i chronione przez bank, w którym Członek Klubu posiada rachunek bankowy. Opłata w danym okresie rozliczeniowym nie uwzględnia opłat związanych z procesem ustanowienia i realizacji płatności w formie polecenia zapłaty, których wysokość każdorazowo określa bank Członka Klubu.
 9. Płatność za karnet może być też dokonana w formie bezgotówkowej – za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego Klub do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu. Pierwsza płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej. Klient zobowiązuje się do niewycofania polecenia zapłaty przed upływem danego okresu rozliczeniowego oraz do zapewnienia wystarczających środków na rachunku bankowym lub rachunku karty płatniczej na pokrycie opłaty za karnet w danym miesiącu. Klienta, zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności karty płatniczej w celu dokonania opłat za karnet oraz wyrażenia na piśmie zgody odpowiednio na obciążenie karty płatniczej Klienta w celu dokonania płatności za karnet. Podpis Klienta na zleceniu stałym z karty płatniczej, uprawnia Klub do obciążenia rachunku karty płatniczej Klienta, pełną należną kwotą z tytułu opłaty za karnet w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, a także za cały okres wypowiedzenia z góry, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta. Polecenie zapłaty może być stosowane przez wszystkie banki, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania polecenia zapłaty jest monitorowane i chronione przez bank, w którym Członek Klubu posiada rachunek bankowy. Opłata za karnet nie uwzględnia opłat związanych z procesem realizacji płatności, których wysokość określa każdorazowo bank Klienta. Członek Klubu jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do weryfikacji czy rachunek bankowy prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie zapłaty. Klient zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia zapłaty w celu uniknięcia ewentualnych opłat pobieranych przez bank z tytułu ustanowienia polecenia zapłaty. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Klienta, Klub Fitness kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Klienta. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia, Klub Fitness ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub całkowitego anulowania członkostwa.
 10. Klient zobowiązany jest poinformować Klub Fitness oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy:
  1. odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,
  2. środki na rachunku bankowym klienta nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty,
  3. rachunek Członka Klubu został zamknięty,
  4. złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
  5. zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do realizacji przez Klub polecenia zapłaty.
 11. Zarówno brak możliwości realizacji określanej w Umowie formy płatności, jak i fakt niekorzystania przez Klienta z usług oferowanych w Klubie Fitness prowadzonym przez Operatora, z przyczyn niezależnych od Operatora, nie zwalnia Klienta z obowiązku ponoszenia opłat za zapewnienie dostępu do usług oferowanych w Klubie Fitness, na warunkach określonych w Umowie.
 12. Klient zawierając Umowę zobowiązany jest do uiszczania opłat za zapewnienie mu dostępu do usług oferowanych w Klubie Fitness przez cały okres obowiązywania Umowy.
 13. Klub zastrzega sobie prawo udzielania Klientom rabatów w stosunku do aktualnie obowiązujących cen. Rabat będzie udzielany w formie kodu rabatowego w formie elektronicznej (np. e-mail) lub papierowej. Kod rabatowy udzielony klientowi nie podlega sprzedaży. Klub Fitness zastrzega, iż decyzja o ustanowieniu rabatu oraz kryteria udzielenia rabatu zależą od uznania Klubu.
 14. Płatności online są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

 

 

 • 10. [Zawieszenie Umowy]
 1. Członek Klubu, który zawarł Umowę na czas określony 12 miesięcy oraz czas nieokreślony, ma możliwość zawieszenia praw i obowiązków stron wynikających z tej Umowy (tzw. „Zawieszenie Umowy”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Członek Klubu, który zawarł Umowę na czas określony 12 miesięcy ma możliwość zawieszenia praw i obowiązków stron wynikających z tej Umowy (tzw. „Zawieszenie Umowy”) na okres maksymalnie 56 dni w danym roku obowiązywania Umowy. Członek Klubu, który zawarł Umowę na czas nieokreślony ma możliwość zawieszenia praw i obowiązków stron wynikających z tej Umowy (tzw. „Zawieszenie Umowy”) na okres maksymalnie 4 dni w każdym 30 dniowym okresie rozliczeniowym. Jeśli ich nie wykorzysta przechodzą one na kolejny 30 dniowy okres rozliczeniowy.
 3. W okresie Zawieszenia Umowy Operator nie świadczy na rzecz Członka Klubu usług, a Członek Klubu nie jest zobowiązany do uiszczania opłat za Karnet. Członek Klubu, który zawarł Umowę na czas określony 12 miesięcy może jednorazowo dokonać Zawieszenia Umowy wyłącznie na okres od 7 do 56 dni w danym okresie rozliczeniowym, który wynika z Umowy.
 4. Uprawnienia i obowiązki stron wynikające z Umowy wznawiane są automatycznie po upływie okresu objętego Zawieszeniem Umowy.
 5. Zawieszenie Umowy o którym mowa w niniejszym paragrafie 9, ust. 2 jest nieodpłatne. Po wykorzystaniu określonej ilości dni Klient ma możliwość dokonania dodatkowego płatnego zawieszenia: 7 dni za 20 zł.
 6. Zgłoszenie Zawieszenia Umowy może zostać skutecznie złożone przez Członka Klubu Operatorowi najpóźniej w pierwszym dniu, który ma zostać objęty tym Zawieszeniem Umowy.
 7. Zgłoszenie Zawieszenia Umowy może złożyć wyłącznie Członek Klubu niezalegający z płatnościami.
 8. Oświadczenie o Zawieszeniu Umowy powinno zostać złożone przez Członka Klubu w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 9. Zawieszenie Umowy nie jest wliczane do okresu jej trwania, w tym także do okresu wypowiedzenia Umowy. W okresie objętym Zawieszeniem Umowy prawo do wypowiedzenia Umowy zostaje zawieszone, a złożenie wypowiedzenia w tym czasie uznawane będzie przez strony za skutecznie złożone z pierwszym dniem następującym po upływie okresu Zawieszenia Umowy i wykonywane na warunkach określonych w Regulaminie Klubu.

 

 • 11. [Wypowiedzenie Umowy]
 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez Członka Klubu z zachowaniem 60 – dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od kolejnego pełnego 30 – dniowego okresu rozliczeniowego wynikającego z Umowy.
 2. Umowa na czas określony 12 miesięcy nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze Stron przed upływem okresu, na jaki została zawarta, z powodów innych niż ważne, za które Strony uznają w szczególności powody opisane w ust. 4 i 5.
 3. Umowa zawarta na czas określony 12 miesięcy przedłuża się automatycznie na zawartą na czas nieokreślony po upływie okresu jej obowiązywania, chyba że Członek Klubu, najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy zawartej na czas określony 12 miesięcy, złoży Operatorowi oświadczenie o braku woli kontynuowania tej Umowy przez czas niekreślony.
 4. Każda Umowa może zostać wypowiedziana przez Operatora z zachowaniem stosownego terminu wypowiedzenia, nie krótszego jednak niż na koniec danego okresu rozliczeniowego, w którym składane jest wypowiedzenie, i z ważnych powodów, za które uznaje się w szczególności:
 5. powstanie na koncie Klienta zaległości w opłatach za Karnet za co najmniej dwa następujące po sobie pełne okresy rozliczeniowe;
 6. naruszenie przez Klienta postanowień § 4 ust. 3 Regulaminu Klubu;
 7. naruszenie przez Klienta postanowień § 5 ust. 21 Regulaminu Klubu;
 8. naruszenie przez Klienta postanowień Umowy w sposób powodujący zagrożenie dla życia lub istotne zagrożenie dla zdrowia innych osób przebywających w Klubie Fitness albo rażąco naruszający powszechnie przyjęte normy lub obyczaje, w tym w szczególności zachowywanie się przez Członka Klubu w Klubie Fitness sposób narażający na uszczerbek renomę Operatora.
 9. Każda Umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem stosownego terminu wypowiedzenia, nie krótszego jednak niż na koniec danego okresu rozliczeniowego, w którym składane jest wypowiedzenie, i z ważnych powodów, za które uznaje się w szczególności:
 10. zamknięcie klubu z przyczyn zależnych od Operatora trwające dłużej niż dwa pełne okresy rozliczeniowe z zastrzeżeniem, że działanie siły wyższej w tym COVID-19 oraz rozporządzeń Państwowych skutkujące czasowym zamknięciem klubu nie stanowi przyczyny, na podstawie które rozwiązanie umowy jest możliwe, gdyż nie jest zależne od Operatora,
 11. naruszenia przez Operatora postawień Umowy w sposób powodujący zagrożenie dla życia lub istotne zagrożenia dla zdrowia Klienta albo w sposób rażąco naruszający dobra osobiste Klienta,
 12. naruszenie przez Operatora postanowień § 4 ust. 4 Regulaminu Klubu,
 13. naruszenie przez Operatora postanowień § 5 ust. 23 Regulaminu Klubu, zajście po stronie Klienta należycie udokumentowanej, istotnej i długotrwałej przeszkody natury zdrowotnej, całkowicie uniemożliwiającej Członkowi Klubu korzystanie z usług oferowanych w Klubie Fitness.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy i oświadczenie Członka Klubu o braku woli kontynuowanie Umowy, o którym mowa w ust. 3, wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Formularze są dostępne w recepcji Klubu.

 

 • 12. [Dane Osobowe]
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Inglot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Inglot Fitmore Fitness Club w Łańcucie, ul. Józefa Piłsudskiego 144 c, 37-100 Łańcut (dalej określany również jako „Administrator”).
 2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych Klient może skontaktować się z Administratorami wysyłając korespondencję mailową na adres: biuro@totalactive.pl lub tradycyjną pocztą na adres do doręczeń Administratora: Total Active Fitness Club, ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu:
  1. wykonania Umowy, tj. zapewnienia Klientowi dostępu do usług oferowanych w Klubie Fitness (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – takim obowiązkiem jest w szczególności prowadzenie przez Administratora ksiąg rachunkowych, co wynika z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, za które Administrator uważa w szczególności przetwarzanie w celu: a) przesyłania danych osobowych Klienta w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, do wewnętrznych celów administracyjnych; b) bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwu sieci i informacji; c) doboru usług do potrzeb Klientów Administratora; d) optymalizacji produktów lub usług na podstawie uwag i opinii Klienta; e) optymalizacji procesów obsługi sprzedaży lub posprzedaży; f) rozpatrywania reklamacji; g) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów; h) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy; i) badania satysfakcji Klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora; j) oferowania Klientowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) towarów lub usług Administratora lub towarów i usług partnerów biznesowych Administratora, które uzupełniają ofertę Administratora; j) zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w Klubie Fitness – podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. ochrony żywotnych interesów Klienta lub innej osoby fizycznej – Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ochrony jego żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia Klienta lub życia innej osoby fizycznej, w tym ważnych interesów osobistych lub majątkowych danej osoby (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
  5. przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda Klienta – jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta nie będzie miało swojej podstawy w realizacji jednego z celów, o których mowa w pkt 1-4 powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe Klienta w jednym lub większej liczbie innych wyraźnie określonych przez Administratora celów wyłącznie w sytuacji, gdy Klient uprzednio wyrazi na to zgodę i przetwarzania jego danych osobowych w takim celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa; odrębnej zgody Klienta wymaga w szczególności przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych poprzez: a) wysyłanie Klientowi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wymóg uzyskania zgody Klienta przewidziany został w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz b) kontaktowanie się z Klientem przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – wymóg uzyskania zgody Klienta przewidziany został w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).
 4. Do odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych należy Klient oraz: 1) podmioty z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, 2) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi technologii informacyjnych (IT), 3) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, 4) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe, 5) podmioty zajmujące się w imieniu Administratora windykacją roszczeń, 6) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, 7) likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych, 8) agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie, 9) firmy kurierskie i pocztowe, 10) inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające realizację usług oferowanych w ramach Umowy zawartej przez Klienta, w sytuacji, gdy dostęp do o danych osobowych Klienta będzie niezbędny tym podmiotom w związku z charakterem realizowanego świadczenia; 11) partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora, 12) inni odbiorcy, uprzednio wyraźnie upoważnieni przez Klienta do odbioru jego danych osobowych.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klienta poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Dane osobowe Klienta, pozyskane w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz te niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 1) posprzedażowej obsługi Klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia roszczeń Klienta wynikających z Umowy; 2) ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora z Umowy – do czasu przedawnienia tych roszczeń Administratora wynikających z Umowy; 3) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym w dane przetwarzane przez Administratora na potrzeby rachunkowości przechowywane będą przez okres 5 lat, liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, które dane zbiory będą dotyczyć.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie jego zgody do czasu, gdy Klient cofnie tę zgodę albo do czasu, gdy Administrator uzna, iż cel dla którego dane osobowe Klienta zostały pozyskane się zdezaktualizował (dotyczy to w szczególności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną lub telefonicznie). Zgoda na przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celach, do których jest ona wymagana, może zostać cofnięta przez Klienta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klientowi przysługują następujące uprawnienia: 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 2) prawo do sprostowania danych osobowych, 3) prawo do żądania usunięcia danych, 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 6) prawo do przenoszenia danych osobowych, 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywało się na podstawie zgody Klienta.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu: 1) wykonania Umowy – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej Umowy przez Administratora; jeżeli Klient nie poda swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, Administrator może odmówić Klientowi zawarcia Umowy; 2) marketingu bezpośredniego, realizowanego poprzez wysyłanie Klientowi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub kontaktowanie się z Klientem przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych – jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta.
 10. Administrator informuje, że jednym ze sposób w jaki może on przetwarzać Twoje dane osobowe jest tzw. profilowanie. Oznacza to, że Administrator w oparciu dotyczące Cię informacje może tworzyć profile preferencji i w oparciu o te profile dostosowywać do nich usługi i treści jakie będziesz w przyszłości otrzymywał od Administratora. Decyzje podejmowane w ten sposób mogą mieć wpływ na to, czy zostanie/niezostanie Ci zaproponowana określona usługa, produkt, oferta, rabat czy udział w programie lojalnościowym. Administrator informuje przy tym, że nie stosuje mechanizmów opartych wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie profiluje Cię bez udziału człowieka.
 11. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Paylane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
 • 13. [Postanowienia końcowe]
 1. Zamiany niniejszego Regulaminu Klubu podawane będą do wiadomości Klientom poprzez wysłanie stosownej wiadomości wraz z aktualną treścią Regulaminu Klubu w formie pliku nadającego się do odczytu maszynowego w powszechnie używanym formacie (np. „pdf”) na adres e-mail Klienta podany na Karcie Rejestracyjnej oraz na Stronie Internetowej lub w ogólnodostępnym dla Klientów miejscu przeznaczonym do ogłoszeń w Klubie Fitness.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu Klubu, Klient ma prawo złożyć Operatorowi sprzeciw wobec wprowadzonych zmian na trwałym nośniku – w przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu przez Klienta, Umowa będzie dalej wykonywana na warunkach wynikających z dotychczasowego Regulaminu Klubu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają jednak zastosowania w zakresie, w jakim wprowadzone zmiany Regulaminu Klubu nie będą wyłączały lub ograniczały uprawnień Klienta wynikających z Umowy.
 3. Termin na złożenie oświadczenia o sprzeciwie, na warunkach określonych w ust. 2, wynosi 14 dni od chwili zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu Klubu przez Operatora. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się, że Klient akceptuje zmiany wprowadzone do Regulaminu Klubu.
 4. Regulamin Klubu wraz z Formularzem Rejestracyjnym stanowią integralną część Umowy.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora w ramach Umowy Klient może składać za pomocą formularza dostępnego w recepcji Klubu Fitness, wysyłając korespondencję tradycyjną na następujący adres do doręczeń Operatora: Total Active Fitness Club, ul. Sikorskiego 2 a, 37-500 Jarosław także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@totalactive.pl Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dnia od dnia ich otrzymania przez Operatora.
 6. Umowa FLEXI ACTIVE zawarta na czas nieokreślony sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Członka Klubu i jednym dla Operatora. Umowa zawarta na czas określony: TOTAL ACTIVE zawarta została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Członka Klubu i jednym dla Operatora; ACTIVE w jednobrzmiącym egzemplarzu dla Operatora.